Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 31237


Select areas to restrict search in scientific publication database:
9999209
The Role of Personality Characteristics and Psychological Harassment Behaviors Which Employees Are Exposed on Work Alienation
Abstract:
The main purpose of the research is to address the role of psychological harassment behaviors (mobbing) to which employees are exposed and personality characteristics over work alienation. Research population was composed of the employees of Provincial Special Administration. A survey with four sections was created to measure variables and reach out the basic goals of the research. Correlation and step-wise regression analyses were performed to investigate the separate and overall effects of sub-dimensions of psychological harassment behaviors and personality characteristic on work alienation of employees. Correlation analysis revealed significant but weak relationships between work alienation and psychological harassment and personality characteristics. Step-wise regression analysis revealed also significant relationships between work alienation variable and assault to personality, direct negative behaviors (sub dimensions of mobbing) and openness (sub-dimension of personality characteristics). Each variable was introduced into the model step by step to investigate the effects of significant variables in explaining the variations in work alienation. While the explanation ratio of the first model was 13%, the last model including three variables had an explanation ratio of 24%.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Kırel, Çiğdem (2008). Örgütlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
[2] http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyalar/kitap/kitap07_mobbing, Erişim Tarihi: 12.01.2014.
[3] Ögüt, Adem ve M. Tahir Demirsel (2006), " İş Dünyasında Etik Dışı Örgütsel Davranış Sarmalının Arka planı: Mobbing Süreci ve Mobbing Aktörleri”, II. Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
[4] Akgeyik, Tekin, Güngör, Meltem, Uşen, Şelale ve Omay, Umut (2010), İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu: Niteliği, Yaygınlığı ve Mücadele Stratejisi. Sosyal Siyaset Konferansları 56. kitap, İstanbul Üniversitesi.
[5] Ekiz, Volkan (2010). İşletmelerde Yaşanan Psikolojik Şiddet. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.
[6] Chappell, Duncan and Martino, Vittorio Di (2006). Violence at Work (3.baskı). Geneva: International Labour Office.
[7] http://www.mobbing-usa.com
[8] Gökçe, Asiye T. (2010). Örgütlerde Yıldırma (Mobbing). (Editör: Hasan Basri Memduhoğlu ve Kürşad Yılmaz). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi, 399-410.
[9] Davenport, Noa, Schwartz, Ruth D., Elliott, G.P. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz (Çeviren: Osman Cem ÖNERTOY). Ankara: Sistem Yayıncılık.
[10] Björkqvist, Kaj, Österman, Karin and Hjelt-Back, Monika (1994). Agression Among University Employees. Aggressive Behaviour, 20 (3), 173-184.
[11] Mimaroğlu, Hande ve Özgen, Hüseyin (2008). Örgütlerde Güncel Bir Sorun: "Mobbing,” Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (15), 201-226.
[12] Leymann, Heinz (1990). Mobbing and Psychological Terror at Work Places. Violence and Victims. 5 (2), 119-126.
[13] Leymann, Heinz (1996), The Content and Development of Mobbing at Work. Europen Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
[14] Ferrari, Elena (2004). Raising Awareness on Mobbing: An EU Perspective;European Commissionon Preventive Measures to Fight Violence Against Children; Young People and Women;Geneva.
[15] Einarsen, Stale, Hoel, Helge, Zapf, Dieter and Cooper, Cary L. (2011). Bullying and Harassment in the Workplace: Developments in Theory, Research, and Practice (2.baskı). Taylor and Francis Group, CRC Press.
[16] Eser, Oktay (2009). Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni (http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing_kavrami.pdf)
[17] Duffy, Maureen and Sperry, Len (2012). Mobbing: Causes, Consequences, and Solutions. Oxford University Press.
[18] Poussard, Jale M. ve Çamuroğlu, Meltem İ. (2009). Psikolojik Taciz: İşyerindeki Kabus. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
[19] Salin (a), Denise (2003) . Ways of Explaining Workplace Bullying: A Review of Enabling, Motivating and Precipitating Structures and Processes in the Work Environment. Human Relations, 56 (10), 1213-1232.
[20] Ireland, L. Jane (2002). Offical records of bullying incidents among young offenders: what can they tell us and how useful are they?. Journal of Adolescence. 25, 669–679.
[21] Salin (b), Denis (2003). Workplace Bullying Among Business Professionals – Prevalance, Organisational Antecedents and Gender Differences; Swedish School of Economics and Business Administration, 117,Helsingfors.
[22] Sheehan, Michael (2004). Workplace Mobbing: A Proactive Response. Workplace Mobbing Conference. 14 - 15 Ekim. Brisbane, Australia, 1-11.
[23] Einarsen, Stale (1999). The Nature and Causes of Bullying at Work; International Journal of Manpower. 20 (1/2), 16–27.
[24] Nair, Namia (2009). A Study of Alienation among Knowledge Workers. Submission of Thesis Proposal. Indian Institute of Management, Ahmedabad/India.
[25] Tekin, Ömer A. (2012). Yabancılaşma ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Antalya Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
[26] Kaya, Ufuk ve Serçeoğlu, Neslihan (2013). Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum Dergisi, 36, 311-346.
[27] İlhan, Nilüfer (2012). Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5 (20), 41-59.
[28] Bonjean, Charles M. and Grimes, Michael D. (1970). Bureucracy and Alienation: A Dimensional Approach. Social Forces, 48 (3), 365-373.
[29] Tutar, Hasan (2010). İşgören Yabancılaşması ve Örgütsel Sağlık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 175-204.
[30] Nair, Namia (2009). A Study of Alienation among Knowledge Workers. Submission of Thesis Proposal. Indian Institute of Management, Ahmedabad/India.
[31] Güneri, Beysun M. (2010). Öğretim Elemanlarının Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışlarının İşe Yabancılaşmaları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
[32] Pearlin, Leonard I. (1962). Alienation from Work: A Study of Nursing Personnel. American Sociolgical Review, 27 (3), 314-326.
[33] Aiken, Michael and Jerald Hage (1966). Organizational alienation: a comparative analysis.Amer. Soc. Rev. 31 (August): 497-507.
[34] Erikson, Kai (1986). On Work and Alienation. American Sociological Review, 51 (1), 1-8.
[35] Şimşek, M.Şerif, Çelik, Adnan, Akgemci, Tahir ve Fettahlıoğlu, Tamara (2006). Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 569-587.
[36] Oldenquest Andrew and Rosner Menachem (1990). Alienation, Community and Work, Greenwood Press, London ( http://www.questia.com/read/23314804/alienation-community-and-work).
[37] Seeman, Melvin (1959). On The Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24 (6),783–791.
[38] Kılçık, Fatma (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeylerine İlişkin Algıları (Malatya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi,İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
[39] Türkel, Asuman U. (1992). İşletme Yöneticilerinin Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri ile Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler ve Uygulama. Marmara Üniversitesi Yayın no:534: İstanbul.
[40] Zel, Uğur (2011). Kişilik ve Liderlik: Evrensel Boyutlarıyla Yönetsel Açıdan Araştırmalar, Teoriler ve Yorumlar (3.basım). Nobel yayın: Ankara.
[41] Burger, Jeery M. (2006). Kişilik (1.basım). Çeviren: İnan Deniz ErguvanSarıoğlu, Kaknüs Yayınları: İstanbul.
[42] Moody, M. C. (2007), Adaptive Behvior in Intercultural Environments: The Relationship Between Cultural Intelligence Factors and Big Five Personality Traits, Doctorate Dissertation, George Washington University, Washington.
[43] Saltürk, Metin (2008). Yönetim Başarısı ve Kişilik. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: İstanbul.
[44] Köknel, Özcan (2005). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik (17.basım). Altın Kitaplar Yayınevi: İstanbul.
[45] Nelson, Kurt W. (2011). Motivation and Personality: An Examination of the Big Five Personality Trait Factors and Their Relationship with Sales Performance in a Non-Cash Incentive Program, Doctoral Dissertation, Capella University, Minnesota.
[46] Roach, Paul D. (2006). Evolutionary Theory and Birth Order Effects on Big Five Personality Traits Among the Shuar of Amazonian Ecuador: The First Cross-Cultural Test, Doctorate Dissertation, University of Oregon, Oregon.
[47] Eren, Erol (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım: İstanbul
[48] Merdan, Ethem (2013). Beş Faktör Kişilik Kuramı İle İş Değerleri İlişkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7, 140-159.
[49] Demirci, Kemal,Özler, Derya E. ve Girgin, Birsen (2007). Beş Faktör Kişilik Modelinin İşyerinde Duygusal Tacize (Mobbing) Etkileri–Hastane İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Azerbaijani Studies, 10, 13-39.
[50] Okutan, Elvan (2010). Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisi: Bir Örnek Olay İncelemesi. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
[51] Somer, Oya, Mediha Korkmaz, ve Arkun Tatar (2004). Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No.128, İzmir.
[52] Doğan, Tayfun (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öznel İyi Oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 56-64.
[53] http://psychology.about.com/od/personalitydevelopment/a/bigfive.htm, Erişim Tarihi: 28.01.2014.
[54] Ödemiş, Sibel N. (2011). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerine Etkileri: Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
[55] Aydoğmuş, Ceren (2011). Kişilik Özellikleri ile İş Tatmini İlişkisi Üzerinde Psikolojik Güçlendirme ve Dönüşümcü Liderlik Algısının Etkileri. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[56] Erkuş, Ahmet ve Tabak, Akif (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (2), 213-242.
[57] Bono, Joyce E., Terry, L. Boles, Timothy, A. Judge and Kristy J. Lauver (2002). The Role of Personality in Task and Relationship Conflict. Journal of Personality, 70(3), 1311-1344.
[58] Yıldırım, Dilek ve Yıldırım Aytolan (2010). Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışları ve Bu Davranışların Etkileri. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 30(2), 559-570.
[59] Uysaler, Alper L. (2010). Örgütsel Yabancılaşma'nın Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Eğilimi İle Bağlantısı ve Yabancılaşma Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Gebze.
Vol:15 No:05 2021Vol:15 No:04 2021Vol:15 No:03 2021Vol:15 No:02 2021Vol:15 No:01 2021
Vol:14 No:12 2020Vol:14 No:11 2020Vol:14 No:10 2020Vol:14 No:09 2020Vol:14 No:08 2020Vol:14 No:07 2020Vol:14 No:06 2020Vol:14 No:05 2020Vol:14 No:04 2020Vol:14 No:03 2020Vol:14 No:02 2020Vol:14 No:01 2020
Vol:13 No:12 2019Vol:13 No:11 2019Vol:13 No:10 2019Vol:13 No:09 2019Vol:13 No:08 2019Vol:13 No:07 2019Vol:13 No:06 2019Vol:13 No:05 2019Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007